การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

        วันที่ 14 มีนาคม 2566  นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2  มอบหมายให้นางจิราภรณ์  เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2  เป็นประธานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีนครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 4 ราย คือ  นายสุริยา โนนเสนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นางรัตนา  ทรงทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช 3  นางสาวธิดารัตน์  จิตสำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปา  นางสาววัชรีย์  หนูสมแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ โดยมีนายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ นางบำเพ็ญ  หนูกลับ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นกรรมการ