รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566

                วันที่ 25  มกราคม 2566 เวลา 07.30 น.  นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้า  ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566    โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.“ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน” อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.นศ.2 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 และหลังจากนั้นดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และตัวแทนบุคลากร สพป.นศ.2 ครั้งที่ 4/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน