การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

        วันที่ 24 มกราคม 2566  นายสุรทิน  ทิพย์อักษร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. นางนิสายชล หนูนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อมอง สังกัด สพป.นศ.2  ณ โรงเรียนบ้านบ่อมองอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  2. นายถาวร  ถาวราวงศากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนควน สังกัด สพป.นศ.2  ณ โรงเรียนบ้านบนควน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          โดยมีนายสุชาติพงษ์  ทรงทอง  รอง ผอ.สพป.นศ.2 และนางโฉมยงค์  สุขอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกาะยวน เป็นกรรมการประเมินฯ  มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก