ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 2 อำเภอทุ่งสง

         วันที่ 24 มกราคม 2566  นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้รับผิดชอบดูแล ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 7 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 และศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 พร้อมด้วยนางสาวธิมาภรณ์ สมทรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 2 อำเภอทุ่งสง  พร้อมทั้งพบปะกับผู้บริหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 อำเภอทุ่งสง  ณ  โรงเรียนวัดก้างปลา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช