สพป.นศ.2 ร่วมชมรมอังคารกันเองอำเภอทุ่งสงพร้อมร่วมพัฒนากับทุกภาคส่วน

       วันที่ 24  มกราคม  2566 เวลา 07.30 น.  นางจิราภรณ์  เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนางจำเริญสุข  ภู่ดอก ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางธิมาภรณ์  สมทรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน  ทิพย์อักษร  ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรม  “ชมรมอังคารกันเอง” ประจำเดือนมกราคม 2566  โดย พ.ต.อ.ธีระวุฒิ  เทพเลื่อน ผกก.สภ.ทุ่งสง เป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวง กรม ของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนโดยรวม โดยมีนายถิรนาถ เอสะนาชาตัง เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  (14 กุมภาพันธ์ 2566)  กฝ.8 ตชด.ค่ายศรีนครินทรา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเป็นเจ้าภาพต่อไป