ผู้บริหารการศึกษา สพป.นศ.2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้)

            วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 19.30 น. ดร.อัมพร  พินาสะ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธิเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ (ภาคใต้) จ.สตูล ณ เวทีกลางโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล โดยมีนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน

            ในการนี้นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ. 2 พร้อมด้วยนายสุชาติพงษ์ ทรงทอง, นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  รวมทั้งผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดเวทีกลางโรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล

             ทั้งนี้นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวความรู้สึกที่เป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ภาคใต้ จังหวัดสตูล ชื่นชมการจัดงานที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง การจัดการศึกษานั้นมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา แสดงถึงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกัน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งระดับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด จนถึงระดับภาคพร้อมกันนี้มีพิธีส่งมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ให้ชาวการศึกษา จังหวัดชุมพร เป็นเจ้าภาพต่อไป