รับรางวัลพระพฤหัสบดี พ.ศ. 2565 สำนักงาน สกสค. เนื่องโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

 

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รับรางวัลผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา ที่มีผลงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ระดับจังหวัด ตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี พ.ศ. 2565 สำนักงาน สกสค. เนื่องโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน  ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่าง ๆ ในครั้งนี้ด้วย