ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดพร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

   วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ให้รับผิดชอบดูแล ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 7 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 และศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 พร้อมด้วย นางสาวธิมาภรณ์ สมทรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอนาบอน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก โรงเรียนวัดหนองดี โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ โรงเรียนบ้านไสยูงปัก โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี โรงเรียนบ้านคลองโอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เยี่ยมชมบริบทของโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และสิ่งสำคัญคือการได้พบปะ พูดคุย อย่างใกล้ชิด กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เพื่อประเมินศักยภาพการบริหารจัดการ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในการยกระดับการศึกษาให้มีศักยภาพต่อไป