คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน

==> บริการโดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ผู้รับผิดชอบ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

==>บริการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล

 


ผู้รับผิดชอบ


…………………………………………………………………………………………………………………………

บริการขอสำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16

ผู้รับผิดชอบ

 

…………………………………………………………………………………………………………..

==>บริการโดยกลุ่มอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ