ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561

**เข้าระบบ DMC **

** เข้าระบบ B_OBEC **

** เข้าระบบ EMIS

** เข้าระบบ Gcode **

** เข้าระบบ E -budget ** 

** คู่มือใช้งานระบบ EMIS **

===>แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรม (เปิดทำแบบประเมิน)<===

===>กรอกรายชื่อเพื่อตรวจสอบรับเกีรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ<===

รับเกียรติบัตรเพิ่มเติม

===> ปริ้นเกียรติบัตรผู้เข้าอบรม รุ่นที่1  <===


===>ปริ้นเกียรติบัตรผู้เข้าอบรม รุ่นที่2 <=== 

===>ปริ้นเกียรติบัตรผู้เข้าอบรม<===

                               

 —–> เอกสารคู่มือการอบรม <—–