พันธกิจ

พันธกิจ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้