ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่ฯ

ทำเนียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.)

 

โครงสร้างการบริหาร

 

ประกาศจัดตั้ง /คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.)

 

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่1/2566

 

 

รายงานการประชุมครั้งที่1/2566

 

 

หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.)

 

 

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.)

 

 

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่2/2566

 

 

รายงานการประชุมครั้งที่2/2566

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 

รายงานการส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

กับ การประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  

ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์  ครั้งที่ 3/2566

 

 

Infographic

 

Infographic

การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.) กับอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่