คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทำเนียบคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 

โครงสร้างการบริหาร

 

คำสั่ง ประกาศจัดตั้ง

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่1 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 

 

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่2

 

 

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่3

 

 

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่4

 

 

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่5

 

 

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่6

 

 

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่7

 

 

รายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

* รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 1/2566

* รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 2/2566

* รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 3/2566

* รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 4/2566

* รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 5/2566

* รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 6/2566

* รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 7/2566

 


หนังสือเชิญประชุม/รายงานการส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานของ

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

กับ การประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  

ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์  ครั้งที่ 3/2566

 

 

 

Infographic