กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560

 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545     
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

 3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

 5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

 7. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

กลุ่มบริหารงานบุคคล

8.ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงานฯ พ.ศ. 2552
9.กฎ กคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
10.หนังสือ ก.คศ. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติ และแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลา
11.หนังสือ ก.คศ. การให้ข้าราชการครูไปศึกษาฝึกอบรมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม
12.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
13.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ    และเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.21
14.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.17
     14.1คู่มือการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารการศึกษา
     14.2คู่มือการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา
     14.3คู่มือการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา
     14.4คู่มือการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน
15.หนังสือที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

16.หนังสือที่ ศธ 0206.3/ว7 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2551 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
17.หนังสือที่ ศธ 0409/ว5733 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 เรื่อง การกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
18.หนังสือ ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19.หนังสือที่ ศธ 04009/ว1916 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

กลุ่มนโยบายและแผน

20.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
21.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดทำ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

กลุ่มอำนวยการ

22.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
23.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
24.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
25.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
26.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
27.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
28.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
29.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
30.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
31.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
32.มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
33.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

34.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
35.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
36.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
37.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

38.มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
39.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
40.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

41.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐