E-SERVICE

การบริการ E-Service
ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

⇒ แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)

ดาวโหลดเอกสาร

สแกน QR-CODE 

⇒ แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุน
    ซ่อมระบบDLTV
แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
 สแกน QR-CODE
⇒ แบบฟอร์มช่องทางรับฟัง
    ความคิดเห็น
แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
 สแกน QR-CODE
⇒ แบบฟอร์มช่องทางร้องเรียน
แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
 สแกน QR-CODE
⇒ แบบฟอร์มช่องทางแจ้งเรื่องร้อง
    เรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
 สแกน QR-CODE