ITA:65

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต2

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงาน           

       O1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

       O2 ข้อมูลผู้บริหาร

       O3 อำนาจหน้าที่

            +การแบ่งส่วนราชการเขตพื้นที่การศึกษา2560

             +การแบ่งส่วนราชการเขตพื้นที่การศึกษา2561

       O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

       05 ข้อมูลการติดต่อ

       O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

               +Page Facebook

               + LINE OPENCHAT  สารสนเทศ NST2 (DMC)

               + รายการเสมาปริทัศน์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

       O8 Q&A

       O9 Social Network

            +Page Facebook

 

แผนการดำเนินงาน

      O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

               +แบบสรุปกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

       O11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

       O12 รายงานผลการดำเนินงาน

         

การปฏิบัติงานของบุคลากร

       O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการต่อผู้รับบริการ

       O14 มาตรฐานการให้บริการ

       O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   

       O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

      O17 E-Service

              + เว็บไซต์หน่วยงาน

               + ระบบรับส่งหนังสือเขตพื้นที่กับโรงเรียนในสังกัด

               + ระบบสลิปเงินเดือนข้าราชการออนไลน์

               + ระบบสลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ออนไลน์

              + ระบบ booklist

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

       O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี        

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

       O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                +การดำเนินงานด้านอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

                +ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง / และการประเมินการปฏิบัติงาน

                + ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

                 + ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
  

        O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

           

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       O29 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต      

       O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ

       O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

       O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
               +  No gift policys

       O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต

       O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

       O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

        O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

        O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

     O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

     O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน