สถานที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เลขที่101 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110