ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Award” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

     วันที่ 10 กันยายน 2566 ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนางกาญจนา  จิตรสำรวย และนางกมลทิพย์ สินยัง ศึกษานิเทศก์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Award” ครั้งที่ 2
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานวิชาการผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีโรงเรียน
และบุคลากรครูที่มีผลงานดีเด่น ได้แก่

  1. ด้านCODING ได้แก่ 1) รูปแบบ plugged โดยนางสุพรรณิกา เกื้อหนุน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 2) รูปแบบ Unplugged            โดยนางสาวพัชรพร เลี่ยมนิมิต โรงเรียนวัดไม้เรียง
  1. ด้านโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านวังเต่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย           2) โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านประวัติศาสตร์เชิงรุก  3. โรงเรียน ตชด.บ้านยูงงาม ด้านการใช้ Soft Power
  1. โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 4.1 ด้าน STEAM ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 4.2 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4.3 ด้านห้องเรียนกีฬา
  2. 5. โรงเรียนสมสรร ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
  3. 6. โรงเรียนวัดมังคลาราม ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน