การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2566

    วันที่ 9 กันยายน 2566 บรรยากาศสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2566  ซึ่งในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 15  อัตรา  และตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4  อัตรา ที่สนามสอบโรงเรียนหนองหว้า(ชมายนุกูล)อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

      นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ชี้แจงระเบียบการ
เข้าสอบให้คณะกรรมการกำกับการสอบได้รับทราบก่อนเข้าห้องสอบ ขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มมาตรการเข้มในการป้องกันทุจริตการสอบ โดยมีจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินตรวจตราความเรียบร้อยรอบบริเวณอาคาร   โดยผู้เข้าสอบสามารถนำเพียงปากกา ดินสอ ยางลบ บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สอบ เข้าไปได้เท่านั้น  ในการนี้ คณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมติดตาม ตรวจเยี่ยม สนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบ เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปด้วยความสุจริต