ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

ประกาศเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปี ๒๕๖๕

“โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒