การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน Performance Agreement (PA) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง

              วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน  ทิพย์อักษร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการฝึกเชิงประเมิน Performance Agreement (PA) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง ณ ห้องประชุมควนไม้แดง โรงเรียนบ้านคลองขุด  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวิทยากร ได้แก่ ดร.บำเพ็ญ หนูกลับ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2