หมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ KPS Modelของครูสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ชื่อเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เ

อ่านต่อ

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ PC2R Model ของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ

อ่านต่อ

การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศ  แบบ PIDE   ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการ

อ่านต่อ

การประเมินโครงการการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

การประเมินโครงการการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก

อ่านต่อ

ชื่อเรื่อง การนิเทศแบบ 4 ส เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแก้ปัญหา ของครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ชื่อเรื่อง การนิเทศแบบ 4 ส เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการจัด

อ่านต่อ

ชื่อเรื่อง การนิเทศแบบผสมผสาน IPDA เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ชื่อเรื่อง การนิเทศแบบผสมผสาน IPDA เพื่อเสริมสร้างความส

อ่านต่อ