หมวดหมู่: ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่

รายงานสรุปผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

รายงานสรุปผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเ

อ่านต่อ

รายงานการส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

รายงานการส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานของ คณะกรรมการ

อ่านต่อ

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.)

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา คณะกรรมการติดตาม

อ่านต่อ

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.)

หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา คณะกรรมการติดตา

อ่านต่อ

ทำเนียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ทำเนียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึก

อ่านต่อ