หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทยและการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางการเรียน

เนื่องด้วยชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหา

อ่านต่อ

ร.ร. บ้านหน้าเขา สพป.นศ.2 รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ชู “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอ

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำคัญที่สำนั

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปี2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษาโครงกา

อ่านต่อ