Author Archives: ดลชนก แก้วนรา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารั

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดในการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 รอบที่ 1

         &

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีการประชุมจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566

         &

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Award” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

     วันที่ 10 กันยายน 2566 ดร.สุชาติพงษ

อ่านต่อ

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2566

    วันที่ 9 กันยายน 2566 บรรยากาศสนามสอ

อ่านต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 8/2566

        วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา

อ่านต่อ

ร่วมประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัดที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

          วันที่ 6 กันยายน 256

อ่านต่อ

ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        วันที่ 5 กัน

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566

      วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13

อ่านต่อ