Author Archives: ดลชนก แก้วนรา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมร

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

       วันที่ 25 กันยายน

อ่านต่อ

การเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการศึกษา และประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ฯ

     วันที่ 21  กันยายน 2566&n

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ หน้าสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวย

อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาตัดสินผลงานคลิปภาพยนตร์สั้น ครอบครัวคุณธรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ

            วันที่ 15 กัน

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง วPA ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     วันที่ 15 กันยายน 2566 นายสุรทิน ทิ

อ่านต่อ

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ครั้งที่ 8/2566 (วันที่ 8 กันยายน 2566)

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานค

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์เครือข่ายศึกษา

            วันที่ 13 กัน

อ่านต่อ