Author Archives: admin

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 55 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน D

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 54 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

รายงานสรุปผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเ

อ่านต่อ

รายงานการส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

รายงานการส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานของ คณะกรรมการ

อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่

อ่านต่อ

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (มติย่อ) ครั้งที่ 6/2566

(มติย่อ) ครั้งที่ 6/2566 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2

อ่านต่อ