.

สพป.นศ.๒

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด คน
หมายเลข IP 54.92.180.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 0
  หน้าหลัก    จุดเน้น 
จุดเน้น
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนสู่คุณภาพระดับสากล
4. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
ส่งเสริมการศึกษาต่อ การมีงานทํา และลดอัตราการออกกลางคัน
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
8. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
10. เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์คณะบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล

 
 
กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
 

 
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
101 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
Tel : 075-411670, 075-332619