สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดค่ายฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ. 2 ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ. 2 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 181 คน การฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภาคสนาม โดยการอยู่ค่ายพักแรม 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผอ.สพป.นศ. 2 กล่าวว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญคันความรู้เบื้องต้น สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนานักเรียนและเยาวชนอย่างมีระบบ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเยาวชนในทุก ๆ ด้าน และเป็นการพัฒนาลูกเสือทั้งกาย และสติปัญญาจิตใจ ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคม มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบและความมั่นคงของประเทศชาติ ต่อไป

นอกจากนี้ หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คือการทำให้ลูกเสือได้รู้คุณค่าและภาคภูมิใจ ในเครื่องแบบลูกเสือ มีความเข้าใจในความหมายของคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสืออย่างลึกซึ้ง ใช้สติปัญญาความรู้และคุณธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นำไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่จะก่อให้เกิดกับผู้เรียนอันได้แก่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงในการจัดหน่วยตำรวจบริการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้แก่คณะวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม นอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหลวงเสน มอบเวชภัณฑ์ยาและเจ้าหน้าที่ดูแลคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งผู้บังคับการค่ายลูกเสือสำโรง ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นายวิจั

กษณ์ ทิพย์อักษรและคณะบุคลากรของโรงเรียนที่เอื้ออำนวยความสะดวก ด้านสถานที่ ที่พัก สำหรับวิทยากรและประสานงานอื่น ๆ ทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ