รร. เจริญวิทยา อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 เป็นประธานการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทยากลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและคณะครูในสังกัดเพื่อพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา วิธีการปฏิบัติจริง และปฏิบัติอยู่เสมอโดยอาศัยบ้าน วัด โรงเรียน เป็นหลักประสานความเจริญทางจิตใจและสติปัญญา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ กำหนดระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ได้รับเกียรติจากพระอนุชา ปัญญาศิริ วัดขนาน เป็นพระวิทยากรในการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน และคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนเจริญวิทยา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช