รร.บ้านวังตลับ ยึดหลักบริหาร “บวร” สู่สถานศึกษาสีขาวระดับเพชร

…**ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน นักศึกษา ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น


..**โรงเรียนบ้านวังตลับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 อีกโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ในครั้งนี้ โดยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านวังตลับ ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวิทยา ก่วนสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประธาน นายสมชัย ประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเชียร กรรมการ นางสุพรรณี สิงหเทศ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ และนางศิริพร ศิริคุณ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ ในนามศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมีนายอำเภอถ้ำพรรณรา ผู้กำกับการถ้ำพรรณรา หัวหน้าส่วน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจในการรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย ..**นางกมลทิพย์ สงค์ดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตลับ กล่าวว่า การดำเนินงานในครั้งนี้ยึดหลักการบริหาร “บวร” คือบ้าน วัด โรงเรียน โดยชุมชนเป็นรั้วโรงเรียน บ้านช่วยกันสอดส่องดูแล วัดโดยมีพระอาจารย์มาสอนเสริมให้ในสถานศึกษา ฝึกอบรม บ่มเพาะจิตใจให้บริสุทธิ์ ปราศจากซึ่งสิ่งมัวหมองทั้งหลาย โรงเรียนส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเพชร ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่ทุกคนร่วมกันภาคภูมิใจต่อไป