ผอ.สพป.นศ.๒ ร่วมประชุมเสวนาสถานการณ์การประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขภาพดี มีความสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ (ผอ.สพป.นศ.๒) ร่วมประชุมเสวนาสถานการณ์การประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบสุขภาพดี มีความสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑ เพื่อทบทวนสถานการณ์ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและกระบวนการประกันคุณภาพโรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดีมีความสุขของเขตสุขภาพที่ ๑๑ โดยมีนายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ในนามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สพป.นศ.๒ นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นางสุธิณี ทรงอาวุธ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ผู้แทนจาก สพป.นศ.๓ ร่วมพูดคุยหาแนวทางการประกันสุขภาพแนวใหม่ พร้อมสะท้อนปัญหาการประกันคุณภาพโรงเรียนสุขภาพและการบูรณาการแนวทางการประกันคุณภาพระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบทและการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ร้านอาหารเดรี่ฮัท อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช