สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ( ก.ต.ป.น.)

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น. สพป.นศ.2 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิลผล และนิเทศการศึกษาของ สพป.นศ.2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารและดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยมี กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพป.นศ.2 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผอ.ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นศ.2 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ในนามผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ นายวิรัช หาญกล้า ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน นายวิรัตน์ สกุณา นายประยูร ทองชัย นายประเสริฐ พรหมศร นายสุคนธ์ ลิขิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมร้านครัวข้าวหอม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช