สพป.นศ.2 รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประเทศ

วันที่  28 สิงหาคม  2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ.2  พร้อมด้วย นางพรรณี  สกุณา
ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ นายเสรี สุวรรณประเสริฐ ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ 
นางอาภรณ์ พัวพันธ์ นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์  นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นศ.2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เชิงประจักษ์ระดับ สพฐ. ประจำปี  2561 โดยมี นางวีณา อัครธรรม ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน 
ณ  ห้องประชุม สพป.นศ.2 

นอกจากนี้  มีการลงพื้นที่เพื่อประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 ณ  รร. ราชประชานุเคราะห์ 6 โดยการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพป.นศ.2 ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างยั่งยืน ต่อไป