ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

สพป.นศ. 2 รับฟังการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมรา

อ่านต่อ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 และ 12 สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำน

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 หวัง ครูยุคใหม่ทำงานเชิงรุก จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตามนโยบาย สพฐ.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 ประชุมเตรียมการอบรมบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของส่วนกลางเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

ขอเชิญส่ง นร.ป.1-ป.6 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม 2561

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำ

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ม.ทักษิณ

ด้วยสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ม

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ  ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี รอบที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

 ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน ครู นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE) ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2561

ตามที่โครงการเยาชนยูซีอี แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL

อ่านต่อ