ป้ายกำกับ: กลุ่มอำนวยการ

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11 และ 12 สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำน

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 หวัง ครูยุคใหม่ทำงานเชิงรุก จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตามนโยบาย สพฐ.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 ประชุมเตรียมการอบรมบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาของส่วนกลางเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

ขอเชิญส่ง นร.ป.1-ป.6 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม 2561

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำ

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ม.ทักษิณ

ด้วยสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ม

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ  ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี รอบที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

 ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านต่อ

ขอเชิญชวน ครู นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE) ช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2561

ตามที่โครงการเยาชนยูซีอี แลกเปลื่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL

อ่านต่อ

ขอเชิญหน่วยงานส่งนักเรียน นักศึกษา หรือเจ้าหน้าที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยไม่เสียค่าบัตรบำรุงอุทยาน

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม

อ่านต่อ