โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศา

อ่านต่อ

ขอเชิญครูกลุ่มภาษาไทย เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทร้อยกรอง “วรรณศิลป์ในหัวใจครู สู่การสร้างยุวกวีในโรงเรียน” สโมสรยุกวี

สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการศึกษาด้านภ

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 เตรียมพร้อมจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

ด้วยสำนักงานเลขาธิการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางก

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำโครงการประกวดนวั

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด “เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะออนไลน์ผ่านช่องทาง WWW.Dlit.ac.th และ Http://dl.obec.go.th

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น ได้จัดให้มีโครงการป

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจบริการ ดำเนินงานฉับไว
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา