รายงานผลการดำเนินงาน สพป.นศ.2 ประจำปีงบประมาณ

        รายงานผลการดำเนินงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2
                                ประจำปีงบประมาณ 2562

 

                     รายงานผลการดำเนินงาน 2562 รูปเล่ม

         สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
                                ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

        รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 

    ในการตรวจราชการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

         รายงานผลการดำเนินงาน สพป.นศ.2 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานผลการดำเนินงาน 2561  รูปเล่ม

 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

       รายงานผลการดำเนินงาน สพป.นศ.2 ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 2560  รูปเล่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ