ติดต่อเราที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เลขที่101 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง     จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร. 075 – 411 – 670           

Email: edunst2@eisth.org