ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เลขที่101 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075 – 411 – 670       โทรสาร. 075 – 411 – 670 ต่อ101         

Email: inbox_nst2@nst2.go.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน