ติดต่อเราที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เลขที่101 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075 – 411 – 670           

Email: inbox_nst2@nst2.go.th