ITA63

  • ITA : 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต2

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงาน            

       O1 โครงสร้างของหน่วยงาน

       O2 ข้อมูลผู้บริหาร

       O3 อำนาจหน้าที่

       O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

       O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

       O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

       O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

               +Page Facebook

               + LINE OPENCHAT  สารสนเทศ NST2 (DMC)

               + รายการเสมาปริทัศน์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

       O8 Q&A

       O9 Social Network

            +Page Facebook

แผนการดำเนินงาน

       O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

       O11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

       O12 รายงานผลการดำเนินงาน 
             +รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี

การปฏิบัติงานของบุคลากร

       O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการต่อผู้รับบริการ

       O14 มาตรฐานการให้บริการ

       O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    

       O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

      O17 E-Service

             + เว็บไซต์หน่วยงาน

               + ระบบรับส่งหนังสือเขตพื้นที่กับโรงเรียนในสังกัด

             + ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

             + ระบบ booklist

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

       O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                + รายงานผลการดำเนินงาน
                + รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

       O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การดำเนินการตามนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       O29 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

       O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ

       O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

       O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

       O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต

       O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

       O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

        O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

        O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

     O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
     O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน