แบบทดสอบวัดความถนัดทางอาชีพ

ทดสอบแบบวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้อมูล ดังนี้

แบบวัดความถนัดทางอาชีพฯ สามารถพยากรณ์ว่า นักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วสามารถเรียนอาชีพอะไรเหมาะสมที่สุด หรือไปประกอบอาชีพอะไรเหมาะสมที่สุด ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อด้านวิชาชีพ 10 กลุ่มงานอาชีพ ได้แก่ วิชาการ (รวม) วิชาการ (วิทย์-คณิต) วิชาการ (ศิลป์-ภาษา) กีฬา นาฏศิลป์-ดนตรี พาณิชยกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม ศิลปกรรม และเกษตรกรรม

นักเรียนสามารถทดสอบความถนัดทางอาชีพและทราบผลการทดสอบได้บนเว็บไซต์ของ สพฐ.ได้ที่นี่

คุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

                                 

*คู่มือการติดตั้งโปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

*สำหรับ Teacher

*สำหรับ  Student

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่