กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2554

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2557

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่บูรณาการ พ.ศ. 2560

คำสั่ง สพฐ. ที่ 1499/2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

กฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ประกาศ สพฐ. ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540