กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พรบ.วิธีปฏิบัติทางการปกครอง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน-2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-2-พศ-2558

พรบ.ติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการ 2547

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2554

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2557

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่บูรณาการ พ.ศ. 2560

คำสั่ง สพฐ. ที่ 1499/2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

กฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ประกาศ สพฐ. ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา

พระราชบัญญัติลูกเสือ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม