กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 2. พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  2.1 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
  2.2 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  2.3 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 3. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  3.1 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  3.2 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 4. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  4.1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  4.2 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  4.3 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 5.  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 6. พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 7. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 8. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
 9. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  9.1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 10. พระราชบัญญัติ วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 11. พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
  12.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 13. ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  13.1 ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 14. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2562
 15. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 16. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
 17. กฎ กคศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
 18. กฎ กคศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
 19. กฎ กคศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
 20. กฎ กคศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550
 21. กฎ กคศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
 22. กฎ กคศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
 23. ระเบียบกระทรวงการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 24. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
 25. ระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  25.1 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527
  25.2 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528
  25.3 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529
  25.4 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534
  25.5 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541
  25.6 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
  25.7 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
  25.8 พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
 26. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
  26.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
  26.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2555
 27. พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
  27.1 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
  27.2 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
  27.3 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
  27.4 พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
 28. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
  28.1 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 29. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
 30. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 31. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.2553
 32. พระราชบัญญัติลูกเสือ
 33. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 34. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม
 35.  การเสริมสร้างวินัย (ตามแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด)