นโยบายกลยุทธ์

เป้าประสงค์หลักเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
ตามพันธกิจที่มุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุผลในอนาคต 4 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้