การเปิดใช้งานระบบบริการสถานศึกษา (KSP  SCHOOL) 

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดระบบบริการสถานศึกษา (KSP  SCHOOL)  เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  หน่วยงานทางการศึกษาและศึกษา  ในการดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้แก่ 1) การบันทึกทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของสถานศึกษา  2) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3) การยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4) การยื่นแบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู 5) การขอรับรองวุฒิการศึกษา  โดยหน่วยงานทางการศึกษา  และสถานศึกษาสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์  https://school.ksp.or.th และสามารถดาวน์โหลดคู่มือใช้ผ่านทางเว็บไซต์  http://www.ksp.or.th  ทั้งนี้  หากมีปัญหาเรื่องการใช้งานระบบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  โทรศัพท์ 0 2280 6169

ติดต่อสอบถามได้

โทรศัพท์  075-344400

โทรสาร 075-344400