การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์  ครั้งที่   15

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับ  มูลนิธิร่มฉัตรโดยพระพรหมมังคลาจารย์  ประธานมูลนิธิฯ   จะดำเนินการจัดแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์  ครั้งที่   15 ระหว่างวันที่  8-9 กันยายน  พ.ศ. 2561  ณ  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  โดยได้มอบหมายให้โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยรับผิดชอบดำเนินการ

                โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  จึงขอความกรุณาจากท่าน  ประชาสัมพันธ์  แจ้งโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ส่งนักเรียนเข้านร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ  ในครั้งนี้  ตามวัน และสถานที่ดังกล่าวทั้งนี้ขอให้ส่งใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 ถึง  วันที่  15 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  โดยส่งถึงโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  เลขที่  332  ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400  โทรสาร  0-2354-998  หรือ e-Mail: santirat@str.ac.th  ตามแบบใบสมัครดังแบบ  พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและรายละเอียดการกิจกรรมของโครงการทางเว็บไซต์  htt://str.ac.th  โดย

ฝ่ายดำเนินการ

โทรศัพท์     0-2354-4997

โทรสาร  0-2354-4998

 e-Mail: santirat@str.ac.th

Facebook : ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ