สพป.นศ.2 รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่  31  กรกฎาคม  2561  ว่าที่ร้อยโท  ดร. สุเวศ  กลับศรี  รอง ผอ. สพป.นศ. 2  รักษาราชการแทน   ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วย  นางจารี  กาลดิษฐ์  ทิพย์รัตน์  ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์  นางอาภรณ์  พัวพันธ์ รอง  ผอ. สพป.นศ.2  และบุคลากร สพป.นศ.2   ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมี  นางนรารัตน์  อ่อนละออ  รอง สพป.นศ.1 เป็นประธานการประเมิน  เพื่อคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน  ระดับเขตตรวจราชการที่ 6  ประจำปี  2561

  ทั้งนี้  มีการนำเสนอนิทรรศการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนสังวาลย์
วิท 7  และนำเสนอรายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัด โดย นางสาวธนวรรณษ์  ลีเผ่าพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมนำเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถามตามตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการการประเมินฯ ณ  ห้องประชุม สพป.นศ.2