การแข่งขันกีฬา อำเภอนาบอน ประจำปี 2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายวรวิทย์ ช้อนทอง นายอำเภอนาบอน
เป็นประธานการแข่งขันกีฬา อำเภอนาบอน ประจำปี 2561 โดยมี เอกชัย ส่งทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายการการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 
โดยการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอนาบอนในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เป็นการฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนหันมาใส่ใจในการเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด รู้จักวางแผนการทำงานและทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในอำเภอช้างกลางได้เป็นอย่างดี สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการแข่งขันจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชน มีหน่วยกีฬาส่งเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 4 หน่วย ได้แก่ อบต.ทุ่งสง อบต.แก้วแสน อบต.นาบอน และเทศบาลตำบลนาบอน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างดียิ่ง