ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมมอบนโยบาย

วันที่ 27 พฤศจิกายน  2560 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ประชุมมอบนโยบาย ให้แก่บุคลากร สพป.นศ.2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามนโยบาย สพฐ. เน้นยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาถึงห้องเรียนและตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมเน้นการมีส่วนร่วม

การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ก้าวทันการศึกษายุค Thailand 4.0 โดยมี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สพป.นศ.2 ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ.2