สพป.นศ. 2 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา อ.ช้างกลาง และ อ.นาบอน โดยมี นายสมเกียรติ ชนาชน ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนายเอกชัย ส่งทวี ผอ.รร.ไสยูงปัก กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีเสวต ทองฉิม ปลัดอำเภอนาบอน นายระบิล รักอาชีพ ผอ.รพ.สต.บ้านสี่แยก นายธีรพงศ์ คงแก้ว ผอ.รร.บ้านนา นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์ ผอ.รร.วัดหลักช้าง ร่วมในพิธี และมีผู้อำนวยการฝึกได้แก่ นายมงคล ช่องลมกรด ผอ.รร.วัดทุ่งส้าน และนายสมหมาย สุดถนอม ผอ.รร.สังวาลย์วิท 7 การอบรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมจำนวน 8 รร. รวมลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 82 คน บุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 30 คน ตอบสนองนโยบาย สพฐ. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี รับรู้นโยบาย สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและแนวทางการขับเคลื่อน ตลอดจนให้หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ไปขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสืออย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20-22 มิ.ย.2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.ชุมชนบ้านสี่แยก