การประชุมโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดผลเชิงประจักษ์ มีความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา โดยมี นางพรรณี สกุณา นายเสรี สุวรรณประเสริฐ นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ นางอาภรณ์ พัวพันธ์ นายสุวิทย์ ใจห้าว ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ. สพป. นศ. 2 ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมิน ณ ห้องประชุม สพป. นศ. 2